Gusto ng mga prosecutor na patahimikin si Trump sa pamamagitan ng gag order

Sinabi ng mga prosecutor na gusto nilang patahimikin si Trump sa pamamagitan ng gag order

Ini-unseal ni Hukom ng Distrito ng US na si Tanya Chutkan ang isang redacted na kopya ng isang piling ng pamahalaan kung saan hiniling ng special counsel na si Jack Smith ang isang “makitid, mahusay na nakadepineng” gag order laban sa dating Pangulong Donald Trump sa isang kriminal na kaso na may kaugnayan sa isang pinaghihinalaang konspirasyon upang baligtarin ang halalan sa pagkapangulo noong 2020.

Sinabi ng opisina ng special counsel na si Trump ay kumakalat ng “mapanirang at nakakapag-udyok na mga pampublikong post sa Truth Social sa halos araw-araw na batayan tungkol sa mga mamamayan ng Distrito ng Columbia, ang Korte, mga prosecutor, at mga prospectibong saksi.”

Ang mga pahayag ni Trump ay “layuning sirain ang pampublikong kumpiyansa sa isang institusyon—ang sistema ng hudikatura—at sirain ang kumpiyansa at takutin ang mga indibidwal—ang Korte, ang jury pool, mga saksi, at mga prosecutor,” na kanilang isinulat sa piling noong nakaraang linggo na inilabas noong Biyernes, gumuguhit ng mga parallel sa “kanyang nakaraang pampublikong kampanya ng maling impormasyon tungkol sa halalan sa pagkapangulo noong 2020.”

Sumugod si Trump laban sa hindi nakaseseladong kahilingan, na nagsasabing siya ay “nangangampanya para sa Pangulo laban sa isang hindi kompetenteng tao,” na “ginawang sandata” ang Kagawaran ng Hustisya at ang Pederal na Buró ng Investigasyon upang patahimikin ang kanyang kalaban sa politika.

“Paano ko pa maipapaliwanag na si Jack Smith ay NABABALIW, o si Crooked Joe ay HINDI KAKAYAHAN?” siya ay nagngalit.

Isang tagapagsalita para sa kampanya ni Trump, si Steven Cheung, ay binintangan din si Biden na “magkasamang at mapanlinlang na patuloy na sinusubukang agawan si Pangulong Trump ng kanyang mga karapatan sa Unang Pagbabago.”

Itinakda si Trump na mahatulan sa mga pederal na mga kargong konspirasyon na may kaugnayan sa kanyang pinaghihinalaang mga pagtatangka na baligtarin ang halalan sa 2020 sa Marso 4 ng susunod na taon, ipinahayag ni Hukom Tanya Chutkan noong nakaraang buwan, tinanggihan ang kahilingan ng legal team ng dating pangulo na ipagpaliban ang pederal na kaso hanggang Abril 2026. Sinampal ng dating pangulo ang kaso bilang politikal na motibado, na nagsasabing siya ay hindi patas na tinarget upang alisin siya bilang isang kalahok sa karera sa pagkapangulo sa 2024.

Ang mga tagasuporta ng dating pangulo ay nagsasabi na hindi patas si Hukom Chutkan at dapat mag-recuse sa kanyang sarili. Notorious si Chutkan para sa pagbibigay ng mas mahigpit na mga sentensya sa mga protester ng Enero 6 kaysa sa hinihingi ng mga prosecutor, nagpadala ng dosena-dosena sa kanila sa bilangguan. Walang lihim na naniniwala siya na ang ‘Ihinto ang Pandaraya’ protesta-na-riot ay isang pag-atake sa demokrasya ng US na pinamunuan ni Trump.